REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w Mieście Ząbki
w terminie od 11 marca do 22 marca 2019 r.
W dniu 11 marca 2019 roku o godz. 13.00 pod adresem: zabki.formico.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.
Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.16.2019
Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 stycznia 2019 r., ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1. w załączniku.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku
szkolnym 2018/2019 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2019/2020 – zgodnie z
art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2019/2020 brane są pod uwagę :
 kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe-
tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego. Ww. kryteria mają jednakową wartość.
 kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta
Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają różną wartość.
Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali na terenie Miasta Ząbki (zgodnie z art.
131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (kandydat zamieszkuje na
terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w
publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – tzw.
kryteria ustawowe.
W tabeli Nr 2 (w załączniku) przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie, oraz
dokumenty które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowaniu rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Poniżej w Tabeli nr 3 (w załączniku) przedstawiamy Państwu informację o kryteriach branych pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola określonych w uchwale Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. oraz dokumentach, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów.

Placówki w których będzie prowadzona rekrutacja i do których możecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020:
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek”
Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek”
Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat”
Publiczne Przedszkole “Jagódka ABC”
Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki
Publiczne Przedszkole „ZOZOLAND”
Publiczne Przedszkole “Marzenia do spełnienia”
Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”
Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów”
Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód”
Szkoła Podstawowej Nr 1- oddział przedszkolny
Szkole Podstawowej Nr 2- oddział przedszkolny
Szkole Podstawowej Nr 3- oddział przedszkolny.
Szczegółowe informacje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych rocznikach będą dla Państwa
dostępne po zalogowaniu do systemu e-rekrutacja.

Referat Oświaty i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ząbki

Informacja na strone internetową- REKRUTACJA