REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo

Informujemy, że rekrutacja do publicznych  przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w Mieście Ząbki  w terminie od 19 marca do 6 kwietnia 2018 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)  Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.9.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2018 r., ustalił  terminy postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1.

 

Tabela nr 1

 

 

Lp.

 

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
 

 

1.

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 12 marca 2018 r.

godz. 13.00 do

16 marca 2018 r.

godz. 16.00

 

——————————

 

 

 

 

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w tym terminy składania dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym.  

 

od 19 marca 2018 r.

godz. 13.00 do

6 kwietnia 2018 r.

godz. 16.00

 

 

od 4 czerwca 2018 r. godz. 13.00 do

15 czerwca 2018 r.

godz. 16.00

      

 

3.

Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

14 maja 2018 r.

godz. 15.00

 

25 czerwca 2018 r.

godz. 15.00

 

 

 

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, do których dziecko zostało zakwalifikowane, w formie pisemnego oświadczenia.  

od 15 maja  2018 r.

godz. 13.00

do 18 maja 2018 r.

godz. 16.00

 

od 26 czerwca  2018 r. godz. 13.00

do 29 czerwca 2018 r. godz. 16.00

 

 

5.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 23 maja 2018 r.

godz. 15.00

3 lipca 2018 r.

godz. 15.00


W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
Rodzice/prawni opiekunowie takich dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2018/2019 – zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.

 W postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 brane są  pod uwagę :

  • kryteria określone w  131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) – tzw. kryteria ustawowe, które są uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Ww. kryteria  mają jednakową wartość.
  • kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale  Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Ww. kryteria mają  różną wartość.

 

Należy podkreślić, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej są przyjmowane dzieci (kandydaci) zamieszkali  na terenie  Miasta Ząbki (zgodnie z   art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).

W przypadku  większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek (kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Ząbki), niż liczba wolnych miejsc w  publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe.

Poniżej w tabeli Nr 2  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach określonych w ustawie, oraz dokumenty które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów.

Tabela nr 2

 

Lp.

 

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata*

*Stosownie do  art. 4 pkt 42  ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ilekroć  we wniosku  jest mowa  o wielodzietności  rodziny  – należy  przez to  rozumieć rodzinę wychowującą  troje i więcej dzieci

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3. Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4. Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo urzędowo poświadczone zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisy lub wyciągi z dokumentu  lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5. Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2017 r. poz. 697, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

W przypadku  równorzędnych  wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po  zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi  miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria  określone  w Uchwale          Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie  określenie kryteriów  branych pod uwagę  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Poniżej w Tabeli nr 3  przedstawiamy Państwu informację o kryteriach branych pod uwagę na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola określonych w uchwale Nr  XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. oraz dokumentach, które należy złożyć  w celu potwierdzenia spełniania tychże kryteriów.

 Tabela nr 3

Lp

 

1

Kryterium

 

                          2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

                                          3

 

1.

 

 

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo

·     zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·     zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,

·     aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

·     zaświadczenie wydane przez kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

 

2.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, Miasta Ząbki jako miejsca zamieszkania przez:

a)      oboje rodziców kandydata

b)    jednego rodzica kandydata

 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3)

 

 

 

3.

 

 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców publicznego przedszkola- dotyczy przedszkoli

 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

 

 

4.

 

 

Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z  2017 r. poz. 1952)

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata                 o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

 

5.

 

Rodzice kandydata posiadają  dwoje dzieci Kopie aktów  urodzenia dzieci
 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie- dotyczy przedszkoli

 

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie

 

Pisemne oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

 

Szanowni Państwo informujemy, że  na terenie Miasta Ząbki działają:

  • trzy publiczne przedszkola  prowadzone przez Miasto Ząbki:

Publiczne Przedszkole Nr 1  „Zielony Dinek”

Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek”

Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat”

  • trzy publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Ząbki

Szkoła Podstawowej Nr 1

Szkole Podstawowej Nr 2

Szkole Podstawowej Nr 3.

w których  to szkołach w roku szkolnym 2018/2019 będą funkcjonowały oddziały przedszkolne

  • siedem publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, które działają na podstawie wydanego przez Burmistrza Miasta Ząbki zezwolenia na prowadzenie  publicznego przedszkola:

Publiczne Przedszkole “Jagódka ABC”

Publiczne Przedszkole American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki

Publiczne Przedszkole ZOZOLAND”

Publiczne Przedszkole “Marzenia do spełnienia”

Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji”

Publiczne Przedszkole „Przystań Elfów”

Publiczne Przedszkole „Wyspa Przygód”
Listę  placówek w których będzie  prowadzona  rekrutacja i do których będziecie Państwo składać wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego  w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 podamy do publicznej wiadomości  19 marca 2018 roku do godziny 11.00. Powyższe  uwarunkowane jest tym, iż Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczającą do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w terminie od 12 do 16 marca 2018 r. będą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Po zebraniu tych deklaracji  Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych przekażą do Urzędu Miasta Ząbki  jaką ilością wolnych  miejsc dysponują.

Uprzejmie informujemy, iż planujemy aby rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbywała się w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje, w jaki sposób będą składane wnioski rekrutacyjne, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki do dnia 9 marca 2018 r.

 

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Ząbki