ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program Przedszkola ZOZOLAND nastawiony jest na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka. Rozwijanie naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji dzieci.

W naszym przedszkolu podstawę programową wychowania przedszkolnego realizujemy
w oparciu o program ABC XXI wieku. Treści edukacyjne programu ABC… realizowane są we wszystkich grupach wiekowych. Odnoszą się do wszechstronnego rozwoju dziecka i działań związanych ze sferą rozwoju fizycznego, umysłowego, społeczno-moralnego, emocjonalnego, przyrodniczego, kulturowego, estetycznego, technicznego. Są one ze sobą ściśle powiązane, uzupełniają się wzajemnie i przenikają. Każda nauczycielka dostosowuje zawarte w programie treści do swojej grupy wiekowej, zwracając uwagę na poziom rozwoju grupy oraz indywidualne cechy dzieci.

 • Uczyć się aby wiedzieć (wiedza)
 • Uczyć się aby działać (umiejętności)
 • Uczyć się aby być (system wartości i postaw)
 • Uczyć się żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie ze społeczeństwem)

Treści programu obejmują:

 • edukację językową
 • edukację matematyczną
 • edukację przyrodniczą
 • edukację społeczną
 • edukację artystyczną
 • edukację zdrowotną
 • profilaktykę logopedyczną
 • pomoc psychologiczną

Dodatkowo przedszkolakom oferujemy:

 • język angielski (we wszystkich grupach wiekowych) – metoda „Play Me”
  i „Super Simple Learning”
 • zajęcia dodatkowe: karate, balet, taniec, teatr, taekwondo
  z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • spotkania ze sztuką ( koncerty muzyczne, lekcje muzealne, teatrzyki,
  wyjazdy do muzeów, galerii, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy plenerowe)
 • uroczystości z udziałem Rodziców
 • diagnozę i terapię logopedyczną, opiekę psychologa